ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ?

0
ಜಗಳೂರು

ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

The poll has expired!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *