ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು – ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

Election Poll
ಚನ್ನಗರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?*

ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *