ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ?

37
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ?

The poll has expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *