ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ?

[ays_poll id=8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *